Có 1 kết quả:

giáp bản

1/1

giáp bản

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chất toluen (hoá học)