Có 1 kết quả:

điện lưu

1/1

điện lưu

giản thể

Từ điển phổ thông

dòng điện