Có 1 kết quả:

nam nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đàn ông.

Một số bài thơ có sử dụng