Có 1 kết quả:

giới vực

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ranh đất.