Có 1 kết quả:

giới hạn

1/1

giới hạn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

giới hạn

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái mức không được vượt qua.

Một số bài thơ có sử dụng