Có 1 kết quả:

uý hữu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bạn tốt, đáng kính phục.

Một số bài thơ có sử dụng