Có 1 kết quả:

uý kị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sợ hãi kiêng dè.