Có 1 kết quả:

uý cụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sợ hãi.

Một số bài thơ có sử dụng