Có 1 kết quả:

uý kính

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tôn trọng nể sợ.