Có 1 kết quả:

súc lực

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chứa sẵn sức mạnh để chờ dùng vào việc.