Có 1 kết quả:

súc miêu phòng thử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nuôi mèo để ngừa chuột, ý nói luyện tập quân lính để phòng khi giặc tới.