Có 1 kết quả:

súc mễ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chứa gạo để dành khi cần.