Có 1 kết quả:

súc dưỡng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chăn nuôi thú vật.

Một số bài thơ có sử dụng