Có 1 kết quả:

lược thao

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tức tam lược và Lục thao, chỉ chung binh pháp thời xưa. Cũng chỉ tài binh bị. Đoạn trường tân thanh có câu: » Đường đường một đấng anh hào, côn quyền hơn sức lược thao gồm tài «.