Có 1 kết quả:

ba gia

1/1

ba gia

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cây cà chua