Có 1 kết quả:

hoạ sĩ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người giỏi nghề vẽ.