Có 1 kết quả:

hoạ công

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thợ vẽ.

Một số bài thơ có sử dụng