Có 1 kết quả:

hoạ hổ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ cọp, chỉ sự làm việc to lớn. Chẳng hạn Hoạ hổ bất thành ( làm việc lớn không xong, mà còn hại đến thân ).

Một số bài thơ có sử dụng