Có 1 kết quả:

dị biệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khác xa nhau.

Một số bài thơ có sử dụng