Có 1 kết quả:

dị địa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vùng đất khác, chỉ nơi quê người.

Một số bài thơ có sử dụng