Có 1 kết quả:

dị khách

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người lạ mặt — Người có hình dạng quái gở lạ lùng.

Một số bài thơ có sử dụng