Có 1 kết quả:

dị hình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng dấp quái lạ.

Một số bài thơ có sử dụng