Có 1 kết quả:

dị tâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Dị chí 異志.

Một số bài thơ có sử dụng