Có 1 kết quả:

dị chí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng dạ khác, chỉ sự bội phản.