Có 1 kết quả:

dị tính

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khác phái ( nam và nữ ).