Có 1 kết quả:

dị giáo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tôn giáo khác, tôn giáo ngoài, không phải tôn giáo mình đang theo.

Một số bài thơ có sử dụng