Có 1 kết quả:

dị tộc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khác dòng họ — Khác giống.