Có 1 kết quả:

dị dạng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hình dáng lạ lùng — Kiểu lạ.

Một số bài thơ có sử dụng