Có 1 kết quả:

dị mẫu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khác mẹ, chỉ anh chị em cùng cha khác mẹ.