Có 1 kết quả:

dị phụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khác cha. Chỉ anh chị em cùng mẹ khác cha.