Có 1 kết quả:

dị vật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vật lạ, ít thấy — Chỉ vật quý báu — Còn chỉ người chết.

Một số bài thơ có sử dụng