Có 1 kết quả:

dị sinh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, chỉ kẻ phàm tục.