Có 1 kết quả:

dị bẩm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tính chất khác thường do trời phú cho.