Có 1 kết quả:

dị văn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chuyện lạ, chưa từng nghe.

Một số bài thơ có sử dụng