Có 1 kết quả:

dị năng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tài lạ, người thường không có.