Có 1 kết quả:

dị nghị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời bàn khác, chỉ lời chê trách, phản đối.