Có 1 kết quả:

dị bang

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước khác, nước ngoài.

Một số bài thơ có sử dụng