Có 1 kết quả:

dị loại

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khác giống, không cùng loài.

Một số bài thơ có sử dụng