Có 1 kết quả:

lưu tồn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gìn giữ cho còn mãi.