Có 1 kết quả:

lưu ngụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ở tại nơi xa, tại nước ngoài trong một thời gian ngắn, không phải là ở luôn.