Có 1 kết quả:

lưu tâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Để lòng dạ vào việc gì. Chú ý vào.