Có 1 kết quả:

lưu thần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chú ý vào việc gì. Để tinh thần vào.