Có 1 kết quả:

lưu cấp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ở lại bậc cũ, nói về học sinh học kém, phải ở lại lớp cũ, không được lên lớp trên.