Có 1 kết quả:

đương sự

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người ở trong việc, người lo việc.

Một số bài thơ có sử dụng