Có 1 kết quả:

đương tức

1/1

đương tức

phồn thể

Từ điển phổ thông

ngay lập tức, ngay tức thì