Có 1 kết quả:

đương quốc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nắm quyền trong nước, gánh vác việc nước.

Một số bài thơ có sử dụng