Có 1 kết quả:

đương phố

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiệm cầm đồ.