Có 1 kết quả:

điệp ngữ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng lặp lại.