Có 1 kết quả:

sơ tâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng dạ chểnh mảng. Không để ý.