Có 1 kết quả:

sơ hốt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lơ là, không cẩn thận, chú ý.